HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

מָתֵימָטִיקָה

המשמעות והטבע של המתמטיקה

 • „מתמטיקה היא מדע המספר והמרחב“
 • „מתמטיקה היא ה מדע של מדידה, כמות וגודל.“

הגדרות אלו מצביעות בבירור על כך שמתמטיקה היא מדע מקובל העוסק בהיבט הכמותי של החיים והידע שלנו.

 • מתמטיקה הוכרה כאחד המיתרים המרכזיים של הפעילות האינטלקטואלית האנושית לאורך מאות שנים.
 • המילה „מתמטיקה“ שימשה בשני מובנים ברורים ושונים. כלומר האחד כשיטה המשמשת לפתרון בעיות של איכות, מרחב, סדר וכו‘ והשני כמערכת של חוקים או הכללות של אמיתות שמתגלות.
 • מתמטיקה היא כלי המתאים במיוחד להתמודדות עם מושגים מופשטים מכל סוג ואין גבול לכוחה בתחום זה.
 • במילים אחרות, כמו במתמטיקה אנו מוצאים תוצאות ברמה המופשטת בעזרת תהליך חשיבה, לכן ניתן להתייחס למתמטיקה כמדע של צורות מופשטות.
 • כפי שהביעו מתמטיקאים הינדיים, „מתמטיקה (גניטה) פירושה מדע החישוב.“

מתוך הדעות לעיל אנו כוללים שמתמטיקה היא מדע של איכות ומרחב. הוא עוסק בשאלות ובבעיות הקשורות לגודל, חלק, שטח, מרווח זמן, מרחק וכו‘. זהו גם מדע חישוב הכולל שימוש במספרים וסמלים.

 • הוא עוסק ביחסים בין גדלים. הוא עוסק בחלק מספרי בחייו של האדם.

בדרך זו זהו ענף שיטתי, מאורגן ומדויק של המדע, העוסק במושגים מופשטים.

טבעה של המתמטיקה

 1. מתמטיקה, כמו כל דבר אחר שהאדם יצר, קיימת כדי למלא צרכים ורצונות אנושיים מסוימים.
 2. העניין האינטלקטואלי הדומיננטי של האנושות מראה שמתמטיקה פונה בעוצמה רבה לאנושות.
 3. זה כרוך בכוחות הקוגניטיביים הגבוהים של האדם.
 4. יש לו סימני שפה, סמלים, מונחים ופעולות משלו.
 5. יש לו כלים משלו כמו אינטואיציה, לוגיקה, חשיבה, ניתוח, בנייה, כלליות ואינדיבידואליות וכו‘.
 6. זה עוזר בהסקת מסקנות ופירוש רעיונות ונושאים שונים.
 7. מתמטיקה היא המדע של חשיבה אינדוקטיבית, דדוקטיבית.

נימוק אינדוקטיבי כלומר כאשר נכס מסוים נכון במספר מספיק של מקרים, אז אנו מסיקים שהוא נכון עבור כל המקרים הדומים.

נימוק דדוקטיבי מבוסס על אקסיומות, הנחות, אמת מובנת מאליה, מונחים והגדרות לא מוגדרים.

 1. „מתמטיקה היא דרך להתמקם בנפש כהרגל של חשיבה.“
 2. ניתן להשתמש במתמטיקה בשני מובנים ברורים ושונים, כלומר (i) האמת שמתגלית ו-(ii) השיטות המשמשות ללימוד אמת.
 3. מתמטיקה היא משני סוגים – מתמטיקה טהורה ומתמטיקה שימושית

מתמטיקה טהורה עוסק בתיאוריות ובעקרונות ללא קשר ליישומם על דברים קונקרטיים.

מתמטיקה שימושית הוא הצד המעשי של המתמטיקה הטהורה.

לכן כל המצאה ותגלית בתחום מדעי הפיזיקה, הביולוגיה או החברה חייבת הרבה למתמטיקה יישומית.

 • „זהו מדע המספר והמרחב.“
 • „זהו המדע של מדידות, כמות וגודל.“
 • רציונליות, דיוק, מקוריות חשיבה, ודאות תוצאות, העברת למידה במונחים של דמיון להנמקה של חיי היום יום ואימות הם המרכיבים החיוניים של המתמטיקה.
 • מתמטיקה היא ביטוי של המוח האנושי המשקפת את הרצון הפעיל, את התבונה המהורהרת ואת הרצון לשלמות אסתטית. המרכיבים הבסיסיים שלו הם לוגיקה ואינטואיציה, ניתוח ובנייה, כלליות ואינדיבידואליות.

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.